San Lorenzo 70
SL 70 载客量 20.4 M (67')
€ 395.000
约 $ 446.099
更多信息
Nereide
Custom Sailing Yacht 64 载客量 20 M (64.0')
€ 850.000
约 $ 959.959
更多信息
Grand Trawler 62 NEW
GRAND TRAWLER 62 载客量 19.0 M (63')
更多信息